China Shipbuilding
  |    | 
   跳过导航链接
新造船展开 新造船
 新造船 |  油轮及化学品船
 
油轮及化学品船
化学品船
MR型化学品/成品油轮
Aframax型成品/原油轮
Suezmax型原油轮
超大型原油轮(VLCC)
China Shipbuilding, 2014